Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan: Lex Siedsma, Brugstraat 2, 6811MB Arnhem

Aanmelding voor lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de docent.

Lesgeldtarief en betaling van de lessen

Het lesgeldtarief voor het betreffende lesjaar wordt als zodanig vermeld op het inschrijfformulier.Een wijziging van het lesgeldtarief wordt uiterlijk voor 1 juni van het nieuwe lesjaar bekend gemaakt. Door het plaatsen van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld. Het totaal verschuldigde lesgeld voor het betreffende lesjaar wordt afhankelijk van de voorkeur van de cursist in 1 termijn dan wel in 3 termijnen gefactureerd. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum. Contant betalen is niet mogelijk. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht.

Indien betaling van de factuur na betalingsherinnering uitblijft, dan wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor geheel rekening van de ouders, verzorgers of leerling. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het dan – openstaande bedrag (het oorspronkelijke factuurbedrag vermeerderd met verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan. Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde lesjaar worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan.

met vriendelijke groeten,
Lex Siedsma