Gitaarles voorwaarden

 

Algemeen

Het lesjaar is gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van de basisscholen in de Regio Zuid.

Lessen en lesduur

De lesdag en lestijd wordt in overleg bij de plaatsing van de leerling bepaald. De lesduur bedraagt 30 minuten per les (of veelvouden daarvan). Bij voorkeur worden lessen in de lesvorm 1x per week gegeven.

Aanpassing van lesdagen en lestijden is uitsluitend in overleg en binnen redelijke grenzen mogelijk.

De leerling heeft recht op 36 lessen per lesjaar bij een volledige inschrijving. Het aantal lessen – evenals het te betalen lesgeld wordt evenredig verminderd bij een deel inschrijving.Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt, danwel afwezig is, vervalt het recht op die les. Bij ziekte van de leerling dient u dit door te geven aan de docent. Bij afwezigheid van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling (langer dan 4 aaneengesloten weken) op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van de lessen.

Instrument, Lesmaterialen/leermiddelen

Tenzij anders wordt afgesproken dient de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een eigen instrument. De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. Evt. (tijdelijke) huur van een instrument kan in overleg

Afwezigheid gitaardocent

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden in de regel de eerste drie keer niet vervangen of ingehaald. De docent verplicht zich de ontinuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien sprake is van uitval van meer dan 3 lessen in een lesjaar, dan wordt in eerste instantie gezocht naar een ander tijdstip waarop de les gegeven kan worden, of een vervangende docent.

Uitschrijving

De leerling is aan het eind van het lesjaar – automatisch uitgeschreven. Gedurende het lesjaar kan uitsluitend per 1 januari en per 1 april per brief of per email worden uitgeschreven. Bij uitschrijving per 1 januari dient deze tussen 1 augustus en 30 november in bezit te zijn van de docent.

Bij uitschrijving per 1 april dient deze tussen 1 december en 1 maart in bezit te zijn van de docent. Bij ontvangst van de uitschrijving na 30 november vindt uitschrijving plaats per 1 april, bij ontvangst van de opzegging na 1 april vindt uitschrijving plaats bij einde schooljaar.

De ontvangst van de uitschrijving wordt schriftelijk (per email) bevestigd. De uitschrijving wordt beschouwd als opzegging van de overeenkomst.

met vriendelijke groeten, Lex Siedsma